Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Advocatenkantoor Brouwers Custers te Gemert ook wel handelend onder de naam Advocasus (nader te noemen ‘Advocasus’), gevestigd te Gemert en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67598382, is een maatschap naar Nederlands recht. Advocasus heeft als doel het beoefenen van de advocatuur en juridische dienstverlening in de breedste zin van het woord.

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Advocasus en de opdrachtgever (nader te noemen ‘cliënt) alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van Advocasus met of voor cliënt. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring op nieuwe overeenkomsten tussen Advocasus en cliënt van toepassing en op alle buitencontractuele relaties tussen Advocasus en cliënt, met name onrechtmatige daad. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Advocasus maar ook ten behoeve van haar maten en alle personen die door Advocasus bij de uitvoering van enige opdracht of tot uitvoering van haar bedrijfsvoering zijn ingeschakeld, alsmede ten behoeve van alle personen voor wier handelen of nalaten Advocasus aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 4

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocasus en haar medewerkers. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van cliënt is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5

Het staat Advocasus vrij aan haar verleende opdrachten uit te laten voeren door één of meer door haar aan te wijzen maten en of personeelsleden van Advocasus, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

Cliënt geeft Advocasus op voorhand toestemming om de gegevens die, zulks ter beoordeling van Advocasus, voor derden van belang zijn, aan hen te overleggen.

De keuze van de door Advocasus in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met cliënt en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Advocasus is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht willen beperken, is Advocasus bevoegd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens cliënt te aanvaarden.

Artikel 6

Advocasus zal zich inspannen de overeenkomst met cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Advocasus staat evenwel niet in voor het bereiken van het door cliënt beoogde resultaat.

Artikel 7

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 8

Iedere aansprakelijkheid van Advocasus danwel van haar partners alsmede van haar personeelsleden, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Advocasus wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Advocasus komt.

Artikel 9

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens het vorige artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Advocasus beperkt tot driemaal het door Advocasus in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar aan cliënt in rekening gebrachte honorarium, tot het maximum van € 50.000,-- per schadegeval.

Artikel 10

Advocasus en cliënt hebben steeds het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

Artikel 11

Advocasus brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief, en de aan de zaak bestede tijd, te vermeerderen met de gemaakte kosten (verschotten) en BTW. Advocasus heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief tussentijds (in beginsel jaarlijks) te wijzigen. Advocasus is steeds gerechtigd van cliënt een voorschot op het honorarium, de forfaitaire vergoeding en de te maken kosten te verlangen.

Artikel 12

Betaling van declaraties van Advocasus dient, zonder of met verrekening, te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Bij overschrijding hiervan is cliënt over het openstaande declaratiebedrag een cummulatieve rente verschuldigd van 1 % per maand. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die Advocasus moet maken in verband met de incasso van haar vorderingen, komen voor rekening van cliënt.

Artikel 13

Op alle overeenkomsten met Advocasus is de Kantoorklachtenregeling van Advocasus (nader te noemen ‘Kantoorklachtenregeling’) van toepassing. De kantoorklachtenregeling is te vinden op de website www.advocasus.nl. De Kantoorklachtenregeling kent een interne klachtenbehandeling door een klachtenfunctionaris. Klachten die na de interne klachtenbehandeling niet zijn opgelost kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch.

Artikel 14

De rechtsverhouding tussen Advocasus en cliënt wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch. Advocasus is gerechtigd om een geschil ook aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van cliënt.