Skip to main content

AVG

Maatschap Advocasus

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.advocasus.nl
Doonheide 22a
5421 ZP Gemert 
0492-263036

Persoonsgegevens die wij verwerken

Advocasus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch of anderszins

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Advocasus verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Advocasus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen of post te zenden indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om onze diensten te leveren
 • Advocasus verwerkt persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals; 
  • Gegevens die wij nodig hebben voor het voeren van gerechtelijke procedures op uw verzoek, een en ander overeenkomstig het procesreglement van de desbetreffende gerechtelijke of bestuurlijke instantie
  • Gegevens die wij nodig hebben voor het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand, aanvragen van uittreksels uit openbare en publiekrechtelijke registers een en ander overeenkomstig de wettelijke regeling of het reglement van de desbetreffende bestuurlijke instantie.

 Geautomatiseerde besluitvorming

Advocasus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Advocasus) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Advocasus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig, en wettelijk verplicht, is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De in het dossier verzamelde persoonsgegevens volgen de bewaartermijnen van de dossiers zelve. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen (o.a. Artikel 2:10 BW) voor de dossiers:

De dossiers en gegevensdragers worden in ieder geval conform de wettelijke termijn bewaard: 

Verjaringstermijn rechtsvordering opvragen van stukken

5 jaar na einde bemoeienis met de zaak

Bewaartermijn van administratieve gegevens

7 jaar

Bewaartermijn gegevensdragers

7 jaar

Bewaartermijn op grond van de AWR

7 jaar

Vonnissen / beschikkingen

20 jaar

Neerlegging van de praktijk

5 of 20 jaar

Verjaringstermijn voor beroepsfouten

5 of 20 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Advocasus verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Advocasus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Advocasus gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocasus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Advocasus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gevolgen van aanpassen of verwijderen van gegevens

Indien Advocasus van mening is dat het aanpassen of verwijderen van gegevens, in opdracht van u, een goede uitvoering van de verstrekte opdracht geheel dan wel ten delen onmogelijk maakt, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst van opdracht te ontbinden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Advocasus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..